Adatvédelem

MEDISMILE - Adatvédelmi szabályzat

A Medismile Korlátolt Felelősségű Társaság

(cégjegyzékszám: 01-09-392078, székhely: 1053 Budapest, Henszlmann Imre utca 7. 2. em. 11A. ajtó)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ÁLTALA MŰKÖDTETETT WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

 A Medismile Kft. mint adatkezelő ezen adatkezelési tájékoztatóját az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR rendelet) 12. és 13. cikkében foglalt előírásoknak eleget téve és annak megfelelően – összhangban a GDPR rendelet Preambulumában foglalt rendelkezésekkel – készítette el és bocsátja az érintettek rendelkezésére. Az adatkezelő – a GDPR rendelet Preambuluma (78) bekezdésének, továbbá a 24. cikkének szem előtt tartásával – megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel tesz eleget a személyes adatok védelmének, jogszerű kezelésének és a jogszabályban foglalt követelmények betartásának.

 Az adatkezelő és képviselőjének neve, elérhetősége

Adatkezelő neve: Medismile Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége:

székhely: 1053 Budapest, Henszlmann Imre utca 7. 2. em. 11A. ajtó

telefonszám: +36 80 200 700

email cím: info@medi-smile.com

Az adatkezelő által működtetett weboldal elérhetősége

https://medi-smile.com/

Jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelések köre

– kapcsolatfelvétel / árajánlat kérése

– marketing tevékenység

– önéletrajzok kezelése

– a weboldalra látogatókkal kapcsolatos adatkezelés („cookie”/süti adatkezelés)

 1. KAPCSOLAT FELVÉTEL / ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE

Személyes adatok kezelésének célja

Az adatkezelő az érintettel való kapcsolattartás, valamint az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás vonatkozásában tett ajánlat érintett részére történő megküldés céljából kezeli az érintett személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként az adatkezelő a GDPR rendelet 6. cikk. (1) bekezdés a) pontját, vagyis az érintett hozzájárulását jelöli meg. Az érintett azáltal, hogy kapcsolatba lép az adatkezelővel, illetve ajánlatot kér az adatkezelőtől (mint orvosi szakrendelőtől) egyúttal hozzájárulását adja az általa megismerhetővé tett személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintett személyes adatok kategóriái

A kapcsolatfelétel során szükségszerűen megismerhetővé válik az érintett neve és email címe és/vagy telefonszáma. Az ajánlatkérés során további személyes adatok megadására is sor kerülhet. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérések során az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok tartalmát adatkezelő előre nem tudja meghatározni, ezért a jelen tájékoztatóban és az adatvédelmi nyilvántartásában az ezzel összefüggésben tipikusan előforduló személyes adatokat tüntette fel. Így ezek tipikusan az alábbiak: családi és utóneve, lakóhelyének országa, e-mail címe, telefonszáma, kezelés típusa, fogászati probléma, címzett által megadott kiegészítő információk.

Személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái, adattovábbítás

Elsősorban az adatkezelő arra kijelölt munkatársai kezelik ezen személyes adatokat.

Az érintett személyes adatainak elektronikus rögzítése és tárolása a „Flexi Dent” megnevezésű medikai rendszerben történik, az ezen szoftvert üzemeltető Flexi Medical Hungary Zrt. adatfeldolgozónak minősül. Az adatfeldolgozó tevékenységét az adatkezelő kifejezett kérése esetén teljesíti, a kérésnek megfelelő körben, ideig és célból, ennek okán a személyes adatokhoz hozzáférni csak korlátozottan jogosult. Az adatfeldolgozó saját weboldalán, külön adatkezelési szabályzatában garantálja a személyes adatok biztonságát az alábbi elektronikus elérhetőségen: https://www.flexi-dent.hu/page/adatvedelem

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

Az adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országba.

Személyes adatok tárolásának időtartama

Az adatkezelő a megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az ajánlat megküldését követő 30 (azaz harminc) naptári napig kezeli, mely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén valamennyi adata törlésre kerül. Amennyiben az érintett később elfogadja az adatkezelő egészségügyi szolgáltatásra irányuló ajánlatát, úgy az adatkezelő szerződéses partnerévé válik és adatait más jogalapon kezeli, amelyről az érintetett külön tájékoztatja.

Az érintett jogai

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását a GDPR rendelet 7. cikk (3) bekezdése alapján bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A GDPR rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (hozzáférési jog). Ennek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon az alábbi információkhoz:

 • adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • adattovábbítás ténye és annak címzettjei (harmadik országba is),
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a felügyeleti hatósághoz való panaszbenyújtási jog,
 • az adatok forrására vonatkozó információ, ha nem az érintettől gyűjtötték azokat,
 • automatizált döntéshozatal ténye.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtja be ezirányú kérelmét a jelen tájékoztatóban meghatározott email címre történő levélküldés útján, akkor – ellenkező kérelem hiányában – az adatkezelő is elektronikus úton tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének. Ezen jog érvényesítése során adatkezelőnek figyelemmel kell lennie mások jogaira is.

 1. MARKETING TEVÉKENYSÉG

 

Személyes adatok kezelésének célja

Az adatkezelő a levelezőlistájára történő önkéntes feliratkozás révén az érintetteknek elektronikusan hírlevelet küld, vagyis ezáltal tudja a feliratkozott felhasználókat tájékoztatni általánosan vagy akár személyre szabottan az adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként az adatkezelő a GDPR rendelet 6. cikk. (1) bekezdés a) pontját, vagyis az érintett hozzájárulását jelöli meg. Az érintett egyértelmű, kifejezett és előzetes hozzájárulását az adatkezelő weboldalán a hozzájárulás marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Az érintett személyes adatok kategóriái

A feliratkozó e-mail címe.

Személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái, adattovábbítás

A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő illetékes munkavállalói ismerhetik meg. Az adatfeldolgozás manuálisan történik és manuálisan kerülnek kiküldésre a hírlevelek az előzetesen megadott e-mail címekre.

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

Az adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országba.

Személyes adatok tárolásának időtartama

Az adatkezelő a megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, mely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén valamennyi adata törlésre kerül. A hírlevélről leiratkozni – a jövőre nézve – a kiküldött hírlevélben található linken lehet, illetve az érintett közvetlenül az adatkezelőt is megkeresheti akár emailben, akár telefonon keresztül a törlés érdekében.

 1. ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSE

Személyes adatok kezelésének célja

Az adatkezelő az állásra jelentkezők önéletrajzát és az abban foglalt személyes adatokat azok megküldését követően áttekinti, tárolja, illetve kezeli. Az adatkezelés célja a betölteni kívánt pozíció vonatkozásában a jelöltek kompetenciáinak és megfelelőségének felmérése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként az adatkezelő a GDPR rendelet 6. cikk. (1) bekezdés a) pontját, vagyis az érintett hozzájárulását jelöli meg. Az önéletrajz adatkezelő részére történő elküldésével az érintett kifejezi hozzájárulását az adatkezeléséhez.

Az érintett személyes adatok kategóriái

Tekintettel arra, hogy az állásra jelentkezők önéletrajzának adattartalmát adatkezelő nem tudja meghatározni, ezért a jelen tájékoztatóban és az adatvédelmi nyilvántartásában az önéletrajzokban tipikusan előforduló személyes adatokat tüntette fel. Így ezek tipikusan az alábbiak: név, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, email cím, elvégzett iskolák és képesítések megnevezése, korábbi munkahelyekre vonatkozó adatok (megnevezése, ott eltöltött idő, betöltött pozíció), nyelvtudás, egyéb kompetenciák.

Személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái, adattovábbítás

Az adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat, azokat kizárólag az adatkezelő illetékes munkavállalói ismerhetik meg.

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

Az adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országba.

Személyes adatok tárolásának időtartama

Az adatkezelő a felvételt nem nyert jelentkezők esetében a pozíció betöltését követően haladéktalanul megsemmisíti a részére megküldött önéletrajzokat. A felvett munkavállalót érintő adatkezelésről az érintett külön tájékoztatást kap belépésekor.

 1. COOKIE / SÜTI ADATKEZELÉS

 

Személyes adatok kezelésének célja

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal szolgáltatásai színvonalának emelése, az oldal felhasználásának megkönnyítése (lehetővé téve a felhasználó számára a könnyebb kommunikációt és interakciót a webhellyel), illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „süti”-ket, idegen szóval „cookie”-kat használ. Az adatkezelőáltal alkalmazott cookie-k pontos megnevezését és típusát a tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

Mi a „süti” (cookie)?

Mikor a látogató a webhelyet meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie-t (továbbiakban: cookie vagy süti) kerül elhelyezésre el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. Kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá weboldal kényelmesebb használatát elősegítő sütiket kerülnek használatra. Az adatkezelő alkalmazott sütik egy része csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek olyan kényelmi sütik, melyek egy hónapig tárolódnak számítógépén, hogyha rendszeresen látogatja weboldalt, akkor a böngészője megjegyzi a korábban használt beállításait, így nem szükséges minden megtekintéskor újból elfogadnia süti tájékoztatónkat vagy rendszeresen beállítania az igényei szerinti szűrési feltételeket.

A „süti” fajtái

 1. Munkamenet sütik

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A „munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a „sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

 1. Használatot támogató kényelmi sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a honlap megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A kényelmi sütikben személyes adatokat nem rögzítünk, kizárólag egy azonosítószámot tárolunk, melyből az oldal értesül, hogy a sütitájékoztató korábban elfogadásra került. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 1 hónapos lejárati idővel.

Az érintett személyes adatok kategóriái

A cookie-kat az adatkezelő adminisztratív célokra kívánja felhasználni; így a webhely látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére; a webhelyen belül korábban megnyitott oldalak megjegyzésével. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára a látogató e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. Ha a látogató nem kívánja elfogadni a webhelyen a cookie-k használatát, akkor az általa használt webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a látogató akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel a nyilatkozatot, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A látogató bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a weboldalon a Süti nyilatkozatban foglalt hozzájárulását; a sütiket letörölheti, vagy blokkolhatja, de ebben az esetben a honlap nem biztos, hogy megfelelően fog működni.

Az adatkezelés időtartama

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái, adattovábbítás

Az adatkezelő arra kijelölt munkatársai vagy vele egyéb módon jogviszonyban állók kezelik ezen személyes adatokat, melyeket az adatkezelő nem továbbít.

Az adatkezelő igénybe veszi az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak részes Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), Google Analytics webanalitikai szolgáltatását. A webanalitikai szolgáltatások szintén cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltató ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják. Fontos azonban kiemelni, hogy a honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt, tehát személyes adatokat nem tárolnak.

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

Az adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országba.

A „sütik” jóváhagyása

Az adatkezelő webhelyének látogatására használt eszközén (számítógépén, telefonján vagy táblagépén) helyez el sütiket. A webhely böngészésének megkezdésekor, a főoldal betöltődésekor felugró ablakban figyelmezteti a látogatót erre. Amennyiben a látogató a sütikre vonatkozó előugró ablak megjelenése után tovább böngészi a webhelyet, úgy hozzájárul a sütik elhelyezéséhez a számítógépén, telefonján vagy táblagépén a jelen szabályzatban leírt módon és célokra. Amennyiben a látogató nem szeretné a webhelyhez kapcsolt sütik elhelyezését számítógépén, telefonján vagy táblagépén, úgy ne használja a webhelyet. Abban az esetben is, ha a látogató kezdetben hozzájárul a sütik használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a sütiket az internetes böngészője beállításaiban. Azonban a sütik használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem működnek megfelelően.

A „sütik” beállításainak kezelése

A látogató a sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhető k el.

A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox:https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak- szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

 1. ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett a GDPR rendelet 16. cikke alapján kérheti a személyes adatai helyesbítését (helyesbítéshez való jog), melynek adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz. Az érintett továbbá jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

A GDPR rendelet 17. cikk alapján kérheti az érintett az adatkezelő által kezelt személyes adatok törlését (törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”), melynek adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül eleget kell tennie az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték, kezelték,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett kérheti a GDPR rendelet 18. cikk alapján a személyes adatok kezelésének korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog). Az adatkezelő erre akkor köteles, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, vagy
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelési célból, de az érintett igényli azokat, vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Az érintettnek a GDPR rendelet 20. cikkének értelmében joga van élni az adathordozhatósághoz való jogával, vagyis jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az adatkezelőtől. Továbbá jogosult arra is, hogy ezen adatokat – a GDPR rendeletben meghatározottak esetén – egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintettet jelen adatkezelés vonatkozásában nem illeti a tiltakozáshoz való jog tekintettel arra, hogy az adatkezelés nem a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésében e) vagy f) pontján alapul.

Felügyelethez való fordulás joga (panaszbenyújtás)

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti szervhez (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefon: +36 30 683 5969, email: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatás a személyes adatok megadásának kötelezettségéről

Az érintett a személyes adatok megadására nem köteles.

Budapest, 2023.09.11

Medismile Kft.